להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

<a href="http://hiddushheb.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA/" target="_blank">נישואין אזרחיים</a>

נישואין אזרחיים

כאן יובאו עמדות בעד ונגד הנהגת נישואין אזרחיים בישראל.
הכוונה היא לתת פה לעמדות של היהדות החרדית, הציונות הדתית, הציבור החילוני
(נוכל גם לרמוז באשר לעמדות של הציבור הערבי).
במסגרת הסוגיה והצגת העמדות יכללו הטיעונים שהנהגת נישואין אזרחיים תפלג את העם,
ושהדבר סותר את אופיה היהודי של מדינת ישראל ,
ומאידך גיסא העמדה המדגישה את הזכות האוניברסלית להקמת משפחה
המופרת בישראל בהיקף נרחב ואת ההשוואה בין ישראל לשאר הדמוקרטיות בעולם,
ואת העובדה שיש פתרונות הלכתיים המצביעים על מלאכותיות הטיעון של פילוג העם,
וכי אופיה היהודי של המדינה אינו בהכרח אורתודוכסי.

לסוגיה לחץ כאן

<a href="http://hiddushheb.sugia.net/issue/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D/" target="_blank">נישואין דתיים לא-אורתודוכסיים </a>

נישואין דתיים לא-אורתודוכסיים

באשר לנישואין דתיים לא אורתודוכסיים יובאו באופן דומה העמדות של הגורמים הרעיוניים הרלבנטיים, ובעיקר יוצגו בהקשר הזה היות הזרמים מרכיב מרכזי ביהדות העולם אשר בישראל הוא משולל זכויות בתחום חיוני כמו נישואין, היות ציבור הולך וגדל מעונין בנישואין יהודיים לא אורתודוכסיים שיש בהם מרכיב דתי מסורתי אך שוויוני, מתקדם ומשתף את בני הזוג בעיצובו, היות ההכרה בנישואין אלה חלק בלתי נפרד של חופש הדת המובטח במדינה, ומאידך גיסא – ההתנגדות המעוגנת בראיית הזרמים כתופעה בלתי לגיטימית, הפגיעה בזהותה היהודית של ישראל לפי תפיסתם של האחרונים, החשש ליצירת בעיות מעמד אישי קשות דוגמת ממזרות.

 

לסוגיה לחץ כאן

<a href="http://hiddushheb.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F/" target="_blank">מנועי חיתון – כהן וגרושה, כהן וגיורת</a>

מנועי חיתון – כהן וגרושה, כהן וגיורת

עמדות המתנגדים לנישואי זוגות אלה המבססת את הדבר על דרישות ההלכה ועל החשש, שנזכר לעיל, לפילוג העם ופגיעה בזהות היהודית האותנטית של מדינה יהודית, ומאידך גיסא נתונים על היקף הבעיה ולפיכך על פגיעתה הקשה, דבר המתקשר לטיעון העקרוני בדבר הזכות האוניברסלית לנישואין וכן התייחסות לפתרונות הלכתיים למקרים אלה, בין גישתה של התנועה המסורתית שהתירה נישואי כהנים לגרושות ובין דרכים בהן פעלו חכמי ישראל בעבר להתרת ממזרים

 

לסוגיה לחץ כאן>

<a href="http://hiddushheb.sugia.net/issue/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F/" target="_blank">פסולי חיתון – ממזרות, יבום וחליצה</a>

פסולי חיתון – ממזרות, יבום וחליצה

עמדות המתנגדים לנישואי זוגות אלה המבססת את הדבר על דרישות ההלכה ועל החשש, שנזכר לעיל, לפילוג העם ופגיעה בזהות היהודית האותנטית של מדינה יהודית, ומאידך גיסא נתונים על היקף הבעיה ולפיכך על פגיעתה הקשה, דבר המתקשר לטיעון העקרוני בדבר הזכות האוניברסלית לנישואין וכן התייחסות לפתרונות הלכתיים למקרים אלה, בין גישתה של התנועה המסורתית שהתירה נישואי כהנים לגרושות ובין דרכים בהן פעלו חכמי ישראל בעבר להתרת ממזרים.

לסוגיה לחץ כאן

<a href="http://hiddushheb.sugia.net/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90/%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/" target="_blank">נישואין והשוויון המגדרי</a>

נישואין והשוויון המגדרי

בסוגיית הנישואין והשוויון המגדרי יובאו הטיעונים לכאן ולכאן באשר לחלקה ותפקידה של האישה בטקס הנישואין המסורתי, הטיעונים הנשמעים בתוך האורתודוכסיה באשר לצורך לשדרג את תפקידה של האישה בנישואין [תוך אזכור של מסורת הנישואין הארצישראלית כפי שחקר פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן, ואשר בה יש התייחסות די עקבית לזיקת הנישואין כ"שותפות", וכמובן הטיעונים הדורשים את פריצת הגבולות האורתודוכסיים לכיוון נישואין דתיים לא אורתודוכסיים ונישואין אזרחיים בשל עצם העובדה שבמתכונת המסורתית יש פגיעה בשוויון המגדרי

למעבר לסוגיה לחץ כאן

<a href="http://hiddushheb.sugia.net/issue/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99/" target="_blank">נישואין ומיהו יהודי</a>

נישואין ומיהו יהודי

במסגרת סוגיית הנישואין ומיהו יהודי יוצגו הטיעונים בעד ונגד פריצת המסגרת האורתודוכסית הממסדית בשל פגיעתה בגרים מהם נשללת הזכות להינשא והעובדה כי פגיעה זו משתרעת היום גם על גרים שהתגיירו בגיור אורתודוכסי מודרני, בין בחו"ל ובין בישראל, ועל שלילת הזכות לנישואין מרבים המוכרים כזכאי שבות מכח גיור לא אורתודוכסי. יוזכר הטיעון שבלא פריצת מסגרת הנישואין הקיימת היום בישראל, רוב הדור הבא של יהדות העולם לא יוכל להינשא בישראל וההשלכות שיש לכך על עתיד מדינת ישראל וזיקתה ליהדות

לסוגיה לחץ כאן>

<a href="http://hiddushheb.sugia.net/issue/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/" target="_blank">נישואי תערובת</a>

נישואי תערובת

במסגרת סוגית נישואי התערובת יוצגו הטיעונים בדבר האיסור של נישואין אלה על פי ההלכה
ומאידך גיסא יושם דגש על ההשלכות ביחס לציבור עולי חמ"ע והיקפה של הבעיה,
אשר בהעדר גיור זמין ובהתחשב באמביבלנטיות של העולים ביחס לגיור,
וגישות של חלק מבתי הדין לפיהן גיורם של גרים בטל בדיעבד בשל אי שמירת מצוות –
רבים מאוד אינם יכולים להינשא וכך יהיה המצב גם ביחס לילדיהם והדורות הבאים.

למעבר לסוגיה לחץ כאן

 

אחד התחומים המשקפים יותר מכל את המתח וההתנגשות בין זהותה של ישראל כמדינה יהודית לבין זהותה כמדינה דמוקרטית הוא שאלת הזכות לנישואין, ובעיקר בקרב האוכלוסייה היהודית. הדבר מעורר סדרת שאלות ואתגרים בשל היקפה של הבעיה והשלכותיה הרחבות והמגוונות, הפער בין עמדות הציבור לבין עמדות קובעי המדיניות, מקומה של סוגיה זו בתחום יחסי ישראל-תפוצות, כבוד האדם, זכויות האזרח, שוויון מגדרי ועוד. בפרויקט זה נבקש להציג את מגוון הדעות העיקריות הקיימות במחלוקת, בחינת היבטיה החוקיים, עובדתיים, יהודיים, פוליטיים ואחרים.