להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

 

באשר לנישואין דתיים לא אורתודוכסיים יובאו באופן דומה העמדות של הגורמים הרעיוניים הרלבנטיים, ובעיקר יוצגו בהקשר הזה היות הזרמים מרכיב מרכזי ביהדות העולם אשר בישראל הוא משולל זכויות בתחום חיוני כמו נישואין, היות ציבור הולך וגדל מעונין בנישואין יהודיים לא אורתודוכסיים שיש בהם מרכיב דתי מסורתי אך שוויוני, מתקדם ומשתף את בני הזוג בעיצובו, היות ההכרה בנישואין אלה חלק בלתי נפרד של חופש הדת המובטח במדינה, ומאידך גיסא – ההתנגדות המעוגנת בראיית הזרמים כתופעה בלתי לגיטימית, הפגיעה בזהותה היהודית של ישראל לפי תפיסתם של האחרונים, החשש ליצירת בעיות מעמד אישי קשות דוגמת ממזרות.