Login

המחלוקת

 

מדות המתנגדים לנישואי זוגות אלה המבססת את הדבר על דרישות ההלכה ועל החשש, שנזכר לעיל, לפילוג העם ופגיעה בזהות היהודית האותנטית של מדינה יהודית, ומאידך גיסא נתונים על היקף הבעיה ולפיכך על פגיעתה הקשה, דבר המתקשר לטיעון העקרוני בדבר הזכות האוניברסלית לנישואין וכן התייחסות לפתרונות הלכתיים למקרים אלה, בין גישתה של התנועה המסורתית שהתירה נישואי כהנים לגרושות ובין דרכים בהן פעלו חכמי ישראל בעבר להתרת ממזרים